Byggeskadeforsikring

Det er som udgangspunkt lovpligtigt at tegne en byggeskadeforsikring - se hvilke byggerier, der er undtaget.

Bliv fritaget for byggeskadeforsikring

Er dit byggeri omfattet af en af undtagelserne fra kravet om byggeskadeforsikring, skal du sammen med din byggeansøgning indsende en blanket, hvor du på tro og love erklærer, at byggeriet er undtaget.

Gå til Tro og love erklæring ved selv-byg

Gå til Tro og love erklæring ved opførelse af udlejningsejendomme

Husk at vedhæfte den udfyldte og underskrevne blanket som bilag i byg og miljø under ”byggeskadeforsikring, tilbud”.

Godt at vide

  • Dig, der bygger selv (selvbyggeren)
  • Ejendomme, der skal anvendes til udlejning
  • Offentlige bygherre og bebyggelse dækket af byggeskadefonden for almene boliger og byfornyelse
  • Bebyggelse, der ikke er helårsbolig

Hvis du som ejer selv står for det konkrete arbejde med at opføre din bolig - det vil sige selv udfører de håndværksydelser, der ikke kræver autorisation - er du ikke forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.

Det samme gælder, hvis det er dig selv, der både indgår aftalerne med de entreprenører og rådgivere, der skal medvirke ved opførelsen af byggeriet, og herudover forstår byggeriet.

For at være omfattet af undtagelsen, skal du selv bebo det byggeri, du opfører. Det vil sige, at hvis du ikke selv skal bo i det byggeri, der opføres, vil der blive stillet krav om byggeskadeforsikring - også selvom byggeriet opføres i privat regi til videresalg.

Fra den 1. juli 2015 er ejendomme, der skal anvendes til udlejning, undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Det er den tiltænkte anvendelse af ejendommen, der er afgørende for, om en ejendom er omfattet af undtagelsen.

Hvis en udlejningsejendom skal fritages fra kravet om byggeskadeforsikring, skal der tinglyses en tidsbegrænset servitut, omhandlende, at der skal tegnes byggeskadeforsikring, hvis ejendommen inden for en 10-årig periode sælges som ejer- eller andelsbolig. Servitutten skal tinglyses på den pågældende ejendom. Er der flere boligenheder i ejendommen, skal servitutten tinglyses på samtlige enheder.

Forsikringen dækker alvorlige byggeskader, som skyldes fejl under opførelsen og har betydning for boligens levetid og funktionalitet.

En byggeskadeforsikring skal beskytte ejeren af en nybygget bolig, hvis der inden for de første 10 år konstateres alvorlige fejl eller mangler. Med byggeskadeforsikringen opstår der ikke tvivl om, hvem der skal udbedre byggeskaden, og hvordan ejeren får gennemført et krav mod den ansvarlige. 

Byggeskadeforsikringen tegnes og betales af bygherren og gælder i 10 år. Udgiften til forsikringen vil dog blive lagt i regningen. 

Forsikringen følger boligen. Det betyder, at forsikringen videreføres på de gældende vilkår, hvis boligen handles inden for forsikringens løbetid. Det er den til enhver tid værende ejer af boligen, der har ret til at få forsikringssummen udbetalt.

Dokumentation for, at der er tegnet byggeskadeforsikring, samt at præmien er betalt, skal indsendes til kommunen senest sammen med færdigmeldingen af byggeriet.