Skriv dit barn op til dagpleje, vuggestue eller børnehave

Du skriver dit barn op til kommunale dagtilbud via Digital Pladsanvisning. Det er også i Digital Pladsanvisning, du kan udmelde dit barn ved udgangen af måneden - det skal ske med en hel kalendermånedes varsel.

Obs: Med virkning fra januar 2024 ændres skiftedato fra vuggestue/dagpleje til børnehave til at være den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

Kontakt Pladsanvisningen

Du er altid velkommen til at kontakte Pladsanvisningen eller møde personligt op i Borgerservice,  hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen.

Husk, at du skal bestille tid, inden du møder op i Borgerservice.

Kontakt

Pladsanvisningen
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99667000

Bestil tid i Borgerservice

Godt at vide

Du skal skrive dit barn op

Som forældre skal du skrive dit barn op til de ønskede tilbud. Den dato, som du skriver dit barn op, kalder vi for opskrivelsesdatoen. Det er også den dato, hvor Pladsanvisningen modtager din ansøgning. 

Du skal vælge en behovsdato

Når du skriver dit barn op, skal du angive en behovsdato, som er den dato, du har behov for pasning fra. 

Du skal angive behovsdatoen pr. den 1. i måneden. Hvis du skriver dit barn op til en plads på en anden dato end den 1. i måneden, vil vi automatisk rette behovsdatoen til den nærmeste 1. inden vi sender garantibrevet til dig. 

Vær opmærksom på garantidatoen

Når du har skrevet dit barn op, vil der gå noget tid, før dit barn bliver tilbudt en plads. Du er dog garanteret, at dit barn får en plads inden en vis dato - den dato kalder vi garantidatoen.

Garantidatoen fremgår af garantibrevet, som du modtager fra Digital Pladsanvisning, efter du har skrevet dit barn op.

Tidligste garantidato

 • Tidligste garantidato for børn i aldersgruppen 0-2 år er barnets 26. uge, eller 3 måneder efter du har skrevet dit barn op
 • Tidligste garantidato for børn i aldersgruppen 3-5 år er den 1. i den måned barnet fylder 3 år, eller 3 måneder efter du har skrevet dit barn op. (Med virkning fra den 1. januar 2024 ændres tidligste garantidato for børn i aldersgruppen 3-5 år til den 1. i måneden efter barnet fylder 3 år, eller 3 måneder efter du har skrevet dit barn op).

Hvis du vil skrive dit barn op til dagpleje i områder uden dagplejere

Vi ønsker at tilpasse ansættelse af dagplejere i forhold til Jer forældres efterspørgsel.

Som forældre kan du skrive op til konkrete dagplejere, men i nogle områder er der i øjeblikket ikke ansat kommunale dagplejere. Du har derfor også mulighed for at opskrive til dagpleje i et ønsket område. Områderne er tilgængelige i Digital Pladsanvisning under "Vælg muligheder" når du laver din opskrivning.

Hvis der er 2 aktuelle opskrivninger i et område uden dagplejere, vil vi hurtigst muligt ansætte en dagplejer.

Har du spørgsmål til opskrivning, kan du kontakte Pladsanvisningen på tlf. nr. 99667000

Du skal acceptere eller afvise tilbuddet

Når vi kan tilbyde dit barn en plads, vil du få tilsendt et tilbud i Digital Pladsanvsning, som du skal acceptere eller afvise. Du skal som oftest acceptere eller afvise tilbuddet inden for 1 uge - det kan dog variere.

Af tilbuddet fremgår:

 • Indmeldelsesdato (kan afvige fra behovsdatoen)
 • Institution eller dagplejers adresse og telefonnummer
 • Takster for det tilbudte modul
 • Frist for accept/afvisning af tilbuddet
 • Information om diverse fripladstilskud
 • Hvilke opskrivninger, der skal slettes ved accept
 • Hvilke opskrivninger, der evt. er aftalt bevaret ved accept

Om indmeldelsesdatoen

Når vi tilbyder dit barn en konkret plads, vil du få oplyst en dato, hvor pladsen kan benyttes fra, hvis du acceptere tilbuddet. Denne dato kalder vi indmeldelsesdato

Tilbud om en plads sker med indmeldelsesdato pr. den 1. i måneden. Du vil blive opkrævet forældrebetaling fra indmeldelsesdatoen - også hvis pladsen ikke benyttes i en periode. 

Du kan annullere indmeldelsen frem til indmeldelsesdatoen, hvis du ønsker det.

Hvis du afviser tilbuddet

Hvis du vælger at afvise tilbuddet, vurderer vi fra sag til sag, om de øvrige opskrivninger skal bevares.

Hvis du ikke accepterer eller afviser tilbuddet

Vi laver høringer ved manglende svar på tilbud. Tilbuddet kan desuden slettes, hvis du ikke reagerer inden fristen udløber.

Inden vi sletter tilbuddet, sender vi dog en agterskrivelse til dig som forældre med en uges høringsfrist. Af agterskrivelsen fremgår det, hvilket tilbud og hvilken opskrivelse, der slettes, hvis du ikke reagerer. 

Efter høringsfristen er udløbet, kan pladsen tilbydes til et andet barn.

Hvis dit barn ikke bliver tilbudt 1. prioriteten

Hvis dit bar ikke bliver tilbudt 1. prioritetsønsket, kan du som forælder meddele Pladsanvisningen, at du ønsker, at en anden opskrivning bevares. Det skal du dog gøre inden du accepterer den plads, dit barn er blevet tilbudt.

Hvis du ikke kan bruge Digital Plads anvisning

Hvis du ikke er digital, skal du accepterer eller afvise tilbuddet ved at møde personligt op i Borgerservice. Her skal du underskrive tilbuddet.

Husk at bestille en tid, inden du møder op.

 

Du skal varsle os en kalendermåned før

Hvis du ønsker at melde dit barn ud af et dagtilbud, skal du gøre det i Digital Pladsanvisning med en hel kalendermåneds varsel og til udgangen af måneden. Dette gælder altid - også hvis du flytter til en anden kommune i opsigelsesperioden.

Du vil blive foreslået den tidligst mulige udmeldelsesdato af Digital Pladsanvisning. 

Forældrebetaling i opsigelsesperioden

Du vil altid blive opkrævet forældrebetaling i opsigelsesperioden.

Når dit barn overgår til et nyt tilbud

Ved interne flytninger og/eller overgange mellem kommunale dagtilbud eller dagplejere i Vesthimmerlands Kommune, er der ingen udmeldelsesvarsel.

Når du acceptere tilbuddet om den nye plads, vil dit barn automatisk blive udmeldt den tidligere plads fra samme dato. 

Særligt for dig, der flytter til en anden kommune

Forældrebetaling

Hvis du udmelder dit barn, fordi du flytter til en anden kommune, vil vi anmode den nye bopælskommune om at opkræve forældrebetalingen for pladsen i Vesthimmerland indtil udmeldelsen træder i kraft. 

Er dit barn i forbindelse med flytningen meldt til pasning i den nye kommune, opkræver vi selv forældrebetalingen. Du vil i denne periode blive opkrævet betaling for begge pladser indtil udmeldelsen træder i kræft.

Fripladsbevillinger

Hvis du flytter til en anden kommune, ophører eventuelle fripladsbevillinger fra vores kommune. Det sker med virkning fra flyttedatoen, som er registreret i folkeregisteret (CPR).

Du bør derfor straks søge fripladstilskud i den nye kommune.

Særligt til dig, der skifter fra kommunal til privat pasning - og omvendt

Hvis skiftet sker på grund af en naturlig overgang til næste alderssvarende tilbud, vil udmeldelsen altid ske i forhold til reglerne om overgange.

Udmeldelsesvarsel

Udmeldelsesvarsel på en hel kalendermåned til månedens udgang gælder også ved skift fra kommunal pasning til privat pasning/privatinstitution og omvendt.

Tilskud

Du kan tidligst få tilskud til den nye plads fra det tidspunkt, hvor opsigelsesvarslen er overholdt og udmeldelsesfristen fra den tidligere plads er overholdt. 

 

 

Hvis det er et internt skift

Hvis dit barn skal overgå til et nyt dagtilbud internt i Vesthimmerlands Kommune, skal du ikke afmelde dit barn fra den tidligere plads. 

Når du acceptere den nye plads, vil dit barn automatisk blive afmeldt den tidligere plads fra samme dato.

 

Du kan vælge at opskrive til deltidsplads

Alle forældre i Vesthimmerlands Kommune kan vælge at opskrive til deltidsplads på 30 timer i kommunal dagpleje, vuggestue og børnehave.

I den kommunale dagpleje kan forældre også vælge at opskrive til deltidsplads på 40 timer.

En deltidsplads på 30 eller 40 timer starter pr. den 1. i måneden og slutter altid ved udgangen af en måned.

Fra du opskriver dit barn til start på en deltidsplads til barnet kan overgå til deltidsplads, er der et varsel på 2 hele kalendermåneder. Pladsanvisningen sikrer varslet er overholdt og startdatoen vil fremgå af tilbud om deltidsplads.

Sådan opskriver du dit barn til en deltidsplads

Du opskriver dit barn i Digital Pladsanvisningen. 

Behovsdatoen skal angives pr. den 1. i måneden. 

Fra du har skrevet dit barn op til indmeldelsesdatoen, er der en varsel på 2 hele kalendermåneder. Indmeldelsesdatoen vil fremgå af tilbuddet til pladsen.

Hvis du vil ændre pladsen til en fuldtidsplads

Hvis du ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, skal du skrive dit barn op til en fuldtidsplads i Digital Pladsanvisning. 

Du kan tidligst ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads fra den 1. i måneden, der følger efter opskrivelsen. 

Indmeldelsesdatoen på fuldtidspladsen vil fremgå af tilbuddet om fuldtidspladsen.

Rammer for deltidspladser

Deltidspladser på 30 eller 40 timer kan skemalægges i institutionens eller dagplejerens åbningstid. Du skal selv fordele de 30 timer eller 40 timer og meddele tilbuddet skriftligt, hvordan de 30 eller 40 timer skal benyttes og skemalægges i perioden. Det skal du gøre mindst 4 uger frem i tiden. Du må ikke overskride de meddelte skemalagte mødetider eller omrokere de meddelte tider i perioden.

Overtræder du mødetiderne 3 gange, sender daginstitutionen eller dagplejen en besked til Pladsanvisningen. Efterfølgende vil deltidspladsen på 30 timer (eller 40 timer i dagplejen) blive ændret til en fuldtidsplads fra den efterfølgende 1. i måneden. 

Pladsanvisningen fremsender agterskrivelser med høringsfrist til dig, inden ændringen laves. 

Hvis du har behov for pasning af dit barn udenfor normale åbningstider, og samtidig vil give dit barn mulighed for samvær med andre børn i den kommunale pasning, kan et kombinationstilbud måske være noget for dig.

Hvad er et kombinationstilbud?

Et kombinationstilbud består af en deltids dagtilbudsplads eller dagplejeplads kombineret med et tilskud til en privat fleksibel pasningsordning (udenfor normal åbningstid). Derfor kaldes tilbuddet også for fleksibel pasning.

Den fleksible pasningsordning skal:

 • godkendes efter samme retningslinjer som andre private pasningsordninger
 • udgøre mindst 10 timer i gennemsnit set over en periode på 4 uger

Hvordan sammensættes tilbuddet?

Tilbuddet sammensættes på baggrund af dit dokumenterede behov for pasning udenfor normal åbningstid. Det sammensættes således, at det samlet set svarer til fuldt tilskud/en fuldtidsplads. 

Deltidspladsen i dagtilbuddet/dagplejen vil blive defineret i bevillingen af kombinationstilbuddet i forhol til timer og hvornår timerne placeres i dagtilbuddet/dagplejen.

Fordelingen og defineringen af deltidpladsen vil tage udgangspunkt i dine behov som forælder, ligesom det vil blive lavet i sammenråd med dig.

Hvem kan få et kombinationstilbud?

Hvis begge forældre eller eneforsørgeren har behov for pasning udover kommunens generelle åbningstider, kan der søges om kombinationstilbud. 

Børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud, er ikke berettiget til et kombinationstilbud (jf. Dagtilbudslovens § 11, stk. 8).

Hvad er forudsætninger for at blive bevilliget til et kombinationstilbud?

Du skal dokumentere, at din arbejdstid ligger udenfor vores dagtilbuds/dagplejens normale åbningstider. 

Hvis du bor alene på adressen med dit barn, er det kun dig, der skal dokumentere arbejdstiden, der danner grundlag for bevillingen. Bor du sammen med en anden person (f.eks. barnets anden forælder), skal I begge dokumentere, at jeres arbejdstider ligger udenfor vores normale åbningstider.

Dokumentation kan f.eks. være en ansættelseskontrakt, vagplads eller arbejdstidsinstrukser. Dokumentationen skal sendes til Pladsanvisningen.

Du skal derefter indgå en aftale med en privat fleksibel pasningsordning (som er godkendt af kommunen) og søge om kombinationstilbud. 

 

Dit barn er sikret en plads i et aldersvarende kommunalt dagtilbud senest 3 måneder efter det tidspunkt, du som forælder har ansøg om en plads.

Hvis du som forælder ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har vi i kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. 

Garantidatoen fortæller, hvornår dit barn senest er garanteret en plads

Efter du har skrevet dit barn op, skal vi give dig skriftlig besked om, hvornår dit barn senest er garanteret tilbud om optagelse i et kommunalt dagtilbud. Denne dato kaldes garantidatoen. 

Garantidatoen fremgår af garantibrevet, som du modtager fra Digital Pladsanvisning, efter du har skrevet dit barn op.

Tidligste garantidato

 • Tidligste garantidato for børn i aldersgruppen 0-2 år er barnets 26. uge, eller 3 måneder efter du har skrevet dit barn op
 • Tidligste garantidato for børn i aldersgruppen 3-5 år er den 1. i den måned barnet fylder 3 år, eller 3 måneder efter du har skrevet dit barn op

Det indebærer pasningsgaranti

Der er ikke garanti for, at dit barn får en bestemt plads eller en plads med bestemte åbningstider. Vi kan kun garanter, at dit barn bliver tilbudt en aldersvarende plads senest fra garantidatoen. 

Du har som forælder mulighed for at vælge, at dit barn skal passet i en privatinstitution eller i en privat pasningsordning.

Overvejer du privat pasning?

Du kan vælge at lade dit barn passe i en anden kommune end din bopælskommune. Det kan f.eks. være relevant, hvis du:

 • flytter til Vesthimmerland, men ønsker, at dit barn fortsat skal passes i sit dagtilbud i jeres tidligere bopælskommune
 • flytter fra Vesthimmerland, men ønsker, at dit barn fortsat skal passe i sit dagtilbud i Vesthimmerland
 • arbejder i en anden kommune end din bopælskommune, og det derfor passer bedre i jeres hverdag, hvis dit barn også bliver passet i denne kommune

Sådan gør du

Hvis du ønsker at dit barn skal passes i en anden kommune end din bopælskommune, skal du skrive dit barn op i den kommune, hvor barnet skal passes.

Det skal du være opmærksom på

Hvis du vælger at lade dit barn passe i en anden kommune end din bopælskommune, vil bopælskommunen opkræve forældrebetaling. 

Derudover kan prisen i den anden kommune afvige væsentlig fra prisen for samme plads i din bopælskommune. Kontakt Pladsanvisningen, hvis du vil have yderligere oplysninger om forældrebetaling og pris. 

Afvigelser i overgangen til det næste aldersvarende tilbud

Der kan i særlige tilfælde ske afvigelser i tidspunkter for overgangen til næste aldersvarende tilbud. Særlige tilfælde kan være pædagogiske eller helbredsmæssige forhold, der taler for en afvigelse. 

Vi giver kun dispensation efter forudgående begrundet skriftlige ansøgninger fra dig som forælder eller fra institutionen. 

Alle ansøgninger eller henvendelser fra dig som forælder omkring dispensation skal rettes til Pladsanvisningen. 

Forlængelse af dagplejeplads

Hvis vi bevilliger udsættelse af overgang fra dagplejeplads til børnehaveplads, opkræves dagplejetakster frem til start på børnehaveplads.

Forlængelse af vuggestueplads

Hvis vi bevilliger udsættelse af overgang fra vuggestueplads,  opkræves vuggestuetakster frem til start på børnehaveplads.

Fra dagpleje til børnehave før tid

Hvis du som forældre i særlige tilfælde ønsker, at overgangen fra dagpleje til institution skal ske før tid (mere end en måned), skal du henvende dig til Pladsanvisningen. Hvis du ansøger og år bevilliget start før tid, opkræves du vuggestuetakster.

Fra vuggestue til børnehave før tid

I aldersintegrerede institutioner og LBO'er opkræves der altid vuggestuetakst indtil den dato, hvor dit barn når den aldersvarende overgang til børnehave. 

Du skal slettes uaktuelle opskrivninger i Digital Pladsanvisning

Vi kan i Pladsanvisningen på eget initiativ sende agterskrivelser med høringsfrist til dig som forældre, angående sletning af opskrivelser, hvis vi vurdere, at de ikke længere er aktuelle. 

Hvis en opskrivning slettes efter en høring, kan opskrivningen ikke genoptages med tidligere opskrivningsdato. Du må som forælder i stedet lave en ny opskrivning.

Hvis du ønsker at bevare en opskrivning som uaktuel

Du kan tilkendegive til Pladsanvisningen eller Dagplejen, at du ønsker at bevare en opskrivning som uaktuel.

På den måde bevares opskrivningens anciennitet, men der gives ikke tilbud om plads, før du har meddelt os, at du opskrivningen skal aktiveres igen. Derefter genindtræder ønsket med den oprindelige opskrivningsdato på opskrivningslisten.

Digital Pladsanvisning er den selvbetjeningsløsning, hvor du bl.a. kan opskrive eller udmelde dit barn.

På Digital Pladsanvisning kan du også:

 • slette uaktuelle opskrivninger
 • acceptere eller afvise en tilbudt plads
 • søge om eller afmelde økonomisk fripladstilskud
 • ændre dine indkomstoplysninger til økonomisk fripladstilskud (dvs. lave en ny ansøgning)
 • gøre indsigelser ved den månedlige genberegning
 • gøre indsigelser ved den årlige efteregulering
 • se alle breve fra Pladsanvisningen - herunder også kvitteringer på selvbetjeninger

Gå til Digital Pladsanvisning

Vi tildeler ledige pladser pr. den 1. i måneden. Som hovedregel tildeler vi den ledige plads til et barn, der har behov fra samme dato og som har været længst tid på ventelisten til det konkrete tilbud.

Når vi tildeler pladser, tager vi desuden hensyn til:

 • interne flytninger
 • søskendeforhold
 • børn, der skal tælles dobbelt i dagpleje (støtte)
 • behov for særlige åbningstider
 • pædagogiske forhold og støttebehov
 • adresseforhold
 • akut ophør af privat pasning (her gælder 4 ugers reglen)
 • at der højest er 2 børn under 1 år pr. dagpleje
 • at undgå institutionsskifte fra vuggestue til børnehave

Sådan forholder vi os til dine prioriteringer

Alle opskrivninger på listen har samme vægt - uanset om det er 1., 2. eller 3. prioritetsopskrivninger. Vi forsøger dog at imødekomme 1. prioritetsønsker, inden vi tilbyder en plads til et lavere prioriteret ønske.

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

I en dagpleje passes børnene som regel i dagplejerens private hjem. Denne pasningsform bruges typisk til børn under 3 år.

Dagplejeren må ikke passe flere end 5 børn. Der kan dog godt være op til 10 børn i et dagplejehjem, hvis der er 2 eller flere personer til at passe børnene.

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, eller private dagplejere, der har indgået en aftale om driften med kommunen.

Du kan læse mere om oprettelse af privat dagpleje under 'Regler for dagtilbud':

Vuggestuer er typisk for børn under 3 år. Vuggestuer kan enten være drevet af kommunen eller af en privat leverandør.

Børn kan typisk gå i børnehave fra de er knap 3 år og frem til, at de skal starte i skole. Børnehaver kan enten være drevet af kommunen eller af en privat leverandør.

Du kan læse om oprettelse af selvejende, udliciterede og privatinstitutioner under 'Regler for dagtilbud':

Forældre, hvor en eller begge forældre holder barselsorlov, kan få en deltidsplads:

 • 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart
 • mod en reduceret egenbetaling.

Orlov i én sammenhængende periode

Barselsorloven skal holdes i én sammenhængende periode pr. barn.

 • Hvis I holder orlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.
 • Hvis jeres orlov afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller på anden vis bortfalder, eller I selv ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, skal I betale fuld pris.

Dokumentation

I skal dokumentere, at I afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor I ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

Dokumentationen kan fx bestå af kopi af vandrejournal med det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende.

Privat pasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være flere end 5 børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om private pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse i en given sag, kan du klage til kommunen inden 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan ikke klage til en anden myndighed over kommunens afgørelse i disse tilfælde:

 • optagelse i et dagtilbud
 • godkendelse af privat pasning, eller tilbagekaldelse af en godkendelse
 • godkendelse af fleksibel pasning/kombinationstilbud

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.

Tilsynet i Ankestyrelsen er et retligt tilsyn. Det vil sige, at tilsynet kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Tilsynet vurderer blandt andet ud fra dine oplysninger, om der skal rejses en tilsynssag. Hvis en klagemyndighed, kan tage stilling til den pågældende sag, går tilsynet ikke ind i sagen.

Indhold fra borger.dk

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00