Skal I giftes?

Vielser kan foregå både på Rådhuset eller i en kirke. I begge tilfælde gælder det dog, at I skal udfylde en ægteskabserklæring inden vielsen.

Opmærksomhed på ferieperioder og helligdage

I ferieperioder og helligdage gøres der opmærksom på, at I skal indsende jeres ægteskabserklæring i god tid - både ved borgerlige vielser og kirkebryllupper.

Borgerlige vielser skal aftales i god tid på grund af lav bemanding. Der kan være perioder, hvor det ikke er muligt at aftale bryllupper og få vidner stillet til rådighed. 

Der stilles ikke vidner til rådighed hele uge 30.

Når I har udfyldt erklæringen

Når I har udfyldt ægteskabserklæringen, bliver den automatisk sendt til behandling hos kommunen. I vil få besked, når vi har behandlet jeres erklæring.

Hvis I skal vies i kirken eller et andet trossamfund, vil I modtage en prøvelsesattest, når jeres erklæring er godkendt. Prøvelsesattesten skal I videregive til den myndighed, der skal vie jer – altså eksempelvis kirken.

Hvis I skal vies på rådhuset eller ved en anden borgerlig ceremoni bistået af kommunen, vil I ikke få udleveret en prøvelsesattest.

Vær opmærksom på, at prøvelsesattesten kun gælder i 4 måneder. Det betyder, at I skal bruge den inden for 4 måneder.

Godt at vide

Vielse på Rådhuset

Vielser på Rådhuset foregår som hovedregel i Byrådssalen på hverdage og lørdag formiddag fra mellem kl. 9 og 12. Det er borgmesteren eller en anden bemyndig giftefoged, der står for vielsen.

Vil I giftes på Rådhuset, skal I kontakte Byrådssekretariatet på tlf. 9966 7000 eller ved personligt fremmøde.

Der foretages ikke vielser på søndage og helligdage.

Vidner til vielsen

Der skal være personer til stede, der kan bevidne vielsen. I Vesthimmerlands Kommune kan vi stille 2 vidner til rådighed på hverdage indenfor åbningstiden samt på lørdage mellem kl. 9 og 12.

Vi kan stille med vidner

Ønsker I, at vi stiller med vidner til vielsen, skal I informere os om det, når datoen for vielsen aftales med Byrådssekretariatet. Skal vi stille med vidner en lørdag, skal dette være aftalt mindst 4 uger før vielsen.

Afholder vi vielser uden for Vesthimmerland?

Kommunen er positivt indstillet overfor at foretage vielser uden for Vesthimmerland. Der foretages dog en konkret vurdering af hver enkelt sag.

Hvis der foretages vielser uden for Vesthimmerland, opkræves der kørselsudgifter i henhold til statens takster. Dette er besluttet af Byrådet.

Må andre kommuner afholde vielser i Vesthimmerland?

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har den 28. august 2014 besluttet at:

  • give alle kommuner tilladelse til at foretage vielser i Vesthimmerland
  • vielser, der foretages af andre kommuner, foregår udenfor Vesthimmerlands Kommunes rådhus.

Vi skal underettes

Kommuner, der vil foretage vielser i Vesthimmerlands Kommune, skal underrette Byrådssekretariatet om den enkelte vielse via mail: byraadssekretariatet@vesthimmerland.dk.

 

 

I skal udfylde og sende en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om du og din partner opfylder betingelserne for at blive gift. Kontakt kommunen og evt. også den religiøse menighed, du tilhører, i god tid.

I skal søge digitalt. Den af jer, der logger på selvbetjeningsløsningen først, skal oplyse den anden parts e-mailadresse. Herefter kommer der besked. I skal bruge jeres MitID som underskrift.

Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

Ud over ægteskabserklæringen kan det blive nødvendigt at vedlægge særlig dokumentation, fx dåbsattest, skilsmissebevilling eller skifteretsattest. Kravene til dokumentationen afhænger bl.a. af, om I er danske statsborgere, og hvor og hvornår I er født.

Hvis du er dansk statsborger

Er I fraskilte, behøver I ikke vedlægge skilsmissebevilling eller -dom, da det er registreret i CPR. Bemærk, at skilsmissedomme normalt først registreres i CPR otte uger efter domsafsigelsen på grund af en ankefrist.

Hvis din tidligere ægtefælle er død, skal du vedlægge skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet.

Du skal vedlægge dokumentation, hvis dit tidligere ægteskab blev opløst ved en udenlandsk skilsmisse eller død.

På ægteskabserklæringen kan I se, hvilken dokumentation, der evt. også skal bruges.

Udlændinge, der har fået dansk statsborgerskab, skal vedlægge dansk pas eller indfødsretsbevis. Er I født eller døbt i udlandet, skal I vedlægge pas.

Kommunen sikrer sig, at de udenlandske dokumenter er ægte.

Hvis du gifter dig med en udlænding

Hvis den ene af jer er udlænding, skal I muligvis udfylde og aflevere en erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring i udlændingeloven.

Det gælder, hvis én af jer:

  • ikke har dansk indfødsret
  • ikke har statsborgerskab i et nordisk land
  • ikke har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 6-9f eller 9i-9n.

Hvis du er udenlandsk statsborger

Udenlandske statsborgere skal vedlægge pas og bevis for lovligt ophold i form af arbejds- og opholdstilladelse, EU-opholdsbevis, visum eller indrejsestempel. Er I født i Danmark, skal I desuden vedlægge dåbs- eller navneattest.

Du kan få hjælp hos Familieretshuset, hvis du, din partner eller I begge er udenlandske statsborgere.

Udenlandske skilsmissedokumenter og dødsattester skal godkendes af kommunen.

Asylansøgere kan som udgangspunkt ikke blive gift i Danmark. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation. Du kan få yderligere information om dispensation hos Familieretshuset.

Hvis du tidligere er blevet skilt ved dom, må du som regel vente med at gifte dig igen til ankefristen er udløbet.

En udenlandsk skilsmisse skal have en retskraftpåtegning. Den dokumenterer, at afgørelsen er endelig, og dermed ikke er anket eller kan ankes, inden ankefristen udløber.

Slægtninge i lige linje, dvs. forældre, børn og børnebørn, samt søskende må ikke gifte sig med hinanden.

Det kræver Familieretshusets tilladelse, hvis to personer vil gifte sig, og den ene har været gift med den andens forælder, barn, bedsteforælder eller barnebarn.

En adoptivforælder må ikke gifte sig med sit adoptivbarn, så længe adoptionsforholdet består.

Er du under værgemål, kan du ikke gifte dig uden din værges samtykke. Du kan klage til kommunen, hvis din værge ikke vil give dig lov til at blive gift.

Du kan ikke gifte dig, hvis du er under 18 år.

For at få anerkendt en udenlandsk vielse, skilsmisse eller dødsattest skal en række betingelser være opfyldt. Som udgangspunkt anerkendes et udenlandsk ægteskab i Danmark, hvis ægteskabet er gyldigt i det land, hvor ægteskabet blev indgået. Der er dog flere undtagelser.

På Familieretshusets hjemmeside kan I læse mere om, hvordan en udenlandsk vielse kan anerkendes i Danmark.

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

Alt efter hvordan I blev viet skal I bestille den hos vielsesmyndigheden.

  • Vielse på rådhuset eller lignende: I skal bestille eller henvende jer til den kommune, hvor I blev viet.
  • Vielse i Folkekirken: I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken'.
  • Vielse hos en tredje myndighed: Kontakt denne.

Du kan klage til Ankestyrelsen over afgørelser om:

  • dispensation fra ægteskabsbetingelser
  • anerkendelse af en udenlandsk skilsmisse

Du skal sende din klage til kommunen, der videresender klagen og sagens papirer til Ankestyrelsen.

Indhold fra borger.dk