Anmeld jordflytning

Al opgravning og flytning af jord fra forurenede/kortlagte grunde, matrikler i områdeklassificerede områder samt fra offentlig vej, skal anmeldes til kommunen.

Sådan anmelder du

Anmeldepligtig jord (fra forurenede/kortlagte grunde, matrikler i områdeklassificerede områder samt offentlig vej) skal anmeldes elektronisk via Jordweb. Det elektroniske anmeldeskema finder du i selvbetjeningsløsningen herover.

Hvis du skal flytte jord fra de ovennævnte områder, skal der tages jordprøver ud fra kravene i jordflytningsbekendtgørelsen.

Jordprøverne skal vedlægges anmeldelsen sammen med et kort over hvor jorden er opgravet og hvor jordprøverne er taget. Du skal også oplyse hvor jorden skal flyttes hen.

Når du har anmeldt jordflytningen

Kommunen godkender jordflytningen i Jordweb. Ifølge lovgivningen har kommunen 4 uger til at svare på sagen, men vi forsøger at svare hurtigst muligt.

Hvis ikke kommunen reagerer inden for de 4 uger, kan jordflytningen gennemføres som anmeldt. 

Kommunen kan inden for de 4 uger bede om supplerende oplysninger. Hvis ikke kommunen reagerer inden for 2 uger efter modtagelse af de supplerende oplysninger, kan jordflytningen gennemføres som anmeldt.

Læs regulativ for jordstyring og områdeklassificering i Vesthimmerlands Kommune

Godt at vide

Vesthimmerlands Kommune opkræver fra den 1. april 2023 et gebyr for jordflytninger for erhverv jf. §18 stk. 4 i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Der er gebyr på jordflytninger når de følgende tre kriterier er opfyldt:

 1. Jorden er anmeldepligtig iht. jordflytningsbekendtgørelsen
 2. Jorden er erhvervsaffald (jord er erhvervsaffald når et af følgende tre punkter er opfyldt):
  • Jorden opgraves og/eller bortskaffes fra en ejendom, hvor grundejer er en virksomhed eller offentlig institution
  • Jorden opgraves i offentlig vej
  • En virksomhed har dispositionsretten over jorden
 3. Jordflytningen anmeldes af en virksomhed

Jordflytninger der anmeldes af privatpersoner, er som udgangspunkt ikke omfattet af gebyrordningen.

Hvis der opstår tvivlstilfælde, så er det Vesthimmerlands Kommune der afgør, om jorden er erhvervsaffald.

Vesthimmerlands Kommune vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen en gang årligt et gebyrblad. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Gå til gebyrbladet

Krav til prøveantallet kan ses i nedenstående tabel. Tabellen angiver det antal prøver, der som minimum skal udtages til analyse i forbindelse med en jordflytning. Prøverne skal udtages repræsentativt, efter at eventuelle kraftigere forurenede områder er afgrænset.

Inden du går i gang, anbefaler kommunen, at du taler med en rådgiver om, hvordan der skal udtages jordprøver.

Ved omregning fra kubikmeter til ton kan anvendes en omregningsfaktor på 1,8 ton pr. m3, med mindre der er viden om den aktuelle jords vægtfylde.

Hvis jorden stammer fra et områdeklassificeret areal, som ikke er kortlagt og/eller forurenet, og den samlede jordflytning udgør højst 1 m3 jord, kan du køre den til et godkendt modtageanlæg uden anmeldelse.

Jordens placering forud for flytningen Minimumsprøveantal ved jordflytningen Anvendelse, som kræver, at jorden ikke er forurenet (fri anvendelse)
Jord fra kortlagte arealer 1 prøve pr. 30 ton* 1 prøve pr. 30 ton*
Jord fra klassificerede områder (byzoner) og offentlige vejarealer (dog ikke kortlagte arealer inden for området 1 prøve pr. 120 ton 1 prøve pr. 30 ton
Intakt jord Prøveantal vurderes i hvert enkelt tilfælde af kommunen Prøveantal vurderes i hvert enkelt tilfælde af kommunen

Uforurenet intaktjord skal som udgangspunkt ikke analyseres. Det kan dog være nødvendigt at undersøge den øverste del af intaktjorden for at dokumentere, at den er uforurenet. Intaktjord er jord, som aldrig har været flyttet. Jord som har været pløjet eller grubbet kan ikke regnes for intaktjord. Flytning af intaktjord fra kortlagte grunde, områdeklassificerede grunde og offentlige vejarealer SKAL anmeldes. Det anbefales, at der indhentes accept af, at der er tale om intaktjord, da det kan kræve tilsyn. Accepten indhentes af kommunen.

Områdeklassificeret jord analyseres som udgangspunkt for parametre angivet under punkt 1 i nedenstående tabel. Vej- og rabatjord analyseres som udgangspunkt for parametre angivet under punkt 2.

Punkt Foureningskilde/historik Parametre, der som minimum bør analyseres for
1 Diffus forurening Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn
2 Veje, rabatjord mm. Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn

 

For andre forureningskilder fastsætter kommunen, hvilke parametre der skal analyseres for. Hvis der under analysearbejdet kommer en indikation af, eller opstår kendskab til andre forureningstyper, skal der foretages en selvstændig analyse af disse komponenter.

De kemiske analyser skal udføres af akkrediterede eller certificerede laboratorier.

Prøverne skal udtages af et akkrediteret firma eller af andre som er forhåndsgodkendt af kommunen. 

Jorden skal kategoriseres efter forureningsgraden i nedenstående tabel.

Forureningstype/komponent

Kategori 1
(ren jord)

Kategori 2
(lettere forurenet)

Udenfor kategori

Arsen (As)

≤ 20

≤ 20

> 20

Cadmium (Cd)

≤ 0,5

≤ 5

> 5

Chrom total (Cr total)

≤ 500

≤ 1000

> 1000

Kobber (Cu)

≤ 500

≤ 1000

> 1000

Kviksølv (Hg) uorganisk

≤ 1

≤ 3

> 3

Bly (Pb)

≤ 40

≤ 400

> 400

Zink (Zn)

≤ 500

≤ 1000

> 1000

PAH total

≤ 4

≤ 40

> 40

Benz(a)pyren

≤ 0,3

≤ 3

> 3

Dibenz(a,h)anthracen

≤ 0,3

≤ 3

> 3

Olie- og eller benzinprodukter

Benzin - C10 kulbrinter

≤ 25

≤ 25

> 25

C10- C15 kulbrinter

≤ 40

≤ 40

> 40

>C15- C20 kulbrinter

≤ 55

≤ 55

> 55

>C20- C35 kulbrinter

≤ 100

≤ 300

> 300

Sum af kulbrinter C6 - C35

≤ 100

≤ 300

> 300

Om kategorierne

 • Kategori 1 jord er ren jord, som stort set kan anvendes frit. Der kan dog være skærpede krav i naturområder og på landbrugsjord.
 • Kategori 2 jord betegnes som lettere forurenet jord.

Anmelderen skal sørge for, at en kopi af anmeldelsen fungerer som følgeseddel og følger jorden under flytningen. Hvis forholdene omkring flytningen ændrer sig, skal anmelderen opdatere følgesedlen.

Ændrede forhold kan f.eks. være, hvis kommunen beder om yderligere oplysninger eller analyser, hvis tidspunktet for flytningen ændrer sig væsentligt, eller hvis jordmængden ændres væsentligt. Den opdaterede følgeseddel skal påføres ny dato og referere til datoen på den oprindelige følgeseddel. Et eksemplar af den opdaterede følgeseddel skal sendes til kommunen.

Anmelderen skal udlevere et eksemplar af følgesedlen til den, der transporterer jorden, og transportøren skal påføre sit navn og sin adresse på følgesedlen.

Transportøren skal opbevare et eksemplar af følgesedlen under transporten, og når jorden afleveres, skal følgesedlen afleveres sammen med.

Anmelderen og modtageren skal opbevare et eksemplar af den senest opdaterede følgeseddel i 2 år, efter at jordflytningen har fundet sted.

Man har altid pligt til at standse arbejdet og underrette kommunen, hvis man støder på en ukendt forurening.