Jordforurening

Se, om din grund er forurenet - og hvordan du skal forholde dig, hvis det er tilfældet.

Er din grund kortlagt?

Region Nordjylland kortlægger, i samarbejde med de nordjyske kommuner, de grunde, hvor det enten forventes eller hvor man ved, at jorden er forurenet.

I henhold til jordforureningsloven kortlægges der på to niveauer:
Vidensniveau 1 (V1) - En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet.

Vidensniveau 2 (V2) - En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Er din grund indenfor områdeklassificering?

Områdeklassificeringen er en udpegning af områder, hvor jorden forventes at kunne være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al byzone områdeklassificeret, men kommunen kan undtage områder i byzone fra områdeklassificeringen, ligesom kommunen kan inddrage områder udenfor byzone i områdeklassificeringen.

Konsekvensen af, at et område er områdeklassificeret er, at man inden jordflytning væk fra en ejendom skal udtage jordprøver til analyse og anmelde jordflytningen til kommunen.

Se kortlægningsstatus og områdeklassificering på din ejendom

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativet fastsætter regler for håndtering af jord som borgere, grundejere og virksomheder i Vesthimmerlands Kommune ønsker at skille sig af med. Reglerne er fastsat for at forebygge forurening af miljøet og risiko for menneskers sundhed samt for at begrænse ressourceanvendelsen. Dette sikres ved at fremme genanvendelse af jord, så forbruget af de primære råstoffer begrænses mest muligt.

Regulativet kan desuden inddrage og udtage områder fra områdeklassificeringen i Vesthimmerlands Kommune. Det sikrer en hensigtsmæssig håndtering af overskudsjord, så forurenet jord håndteres miljømæssigt forsvarligt, og ren jord ikke håndteres med unødige økonomiske og tidsmæssige ulemper.

Læs regulativ for jordstyring og områdeklassificering i Vesthimmerlands Kommune

Godt at vide

Hvordan skal du forholde dig?

Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at du behøver at fjerne det. 

Når du bor på lettere forurenet jord, anbefaler vi dog, at du tager nogle forholdsregler med hensyn til din sundhed:

 • Vask altid hænder efter udendørs leg eller arbejde
 • Gå ikke ind i udendørs fodtøj
 • Gør ofte rent i hjemmet
 • Dyrk frugt og grønt i ren jord, potter, plantesække, højbede eller lignende 
 • Vask og rengør både frugt og grønsager inden tilberedning og spisning
 • Læg underlag under gynger og andre legeredskaber
 • Læg fast bund i sandkassen og brug sand, som du er sikker på ikke er forurenet

Hvad betyder det for din sundhed?

Der er en lille sundhedsrisiko ved lettere forurenet jord, sammenlignet med mange andre sundhedsrisici, som du og din familie er udsat for i hverdagen.

Sundhedsrisikoen svarer til den risiko, der er ved at spise grillet kød, og den er væsentligt lavere end den risiko, der er ved at befinde sig i den luftforurening, som storbysmiljøer som København forårsager. 

Børn er mere følesomme

Børn udsættes for større risiko end voksne. Mindre børn er mere følsomme over for påvirkninger fra en forurening, fordi deres krop er under udvikling, og fordi de ofte putter ting i munden som f.eks. jord. 

Forureneren betaler

I Danmark er der et grundlæggende princip om, at det er forureneren, der betaler - det gælder også ved jordforurening. 

Det betyder, at vi kan give dig et påbud om at undersøge og oprense en forurening. 

Forurening fra villatanke

Som udgangspunkt kan vi altså ikke stille krav til andre en forureneren. Den eneste undtagelse fra dette er ved forurening fra villatanke, som stadig er i brug.

Ved en sådan forurening stiller vi krav om undersøgelse og oprensning til den, der ejer tanken på det tidspunkt, hvor forureningen konstateres - også selvom forureningen er sket i den tidligere ejers tid. 

Hvornår kan kommunen stille krav om undersøgelse og oprensning?

Kommunens mulighed for at meddele påbud om undersøgelse og oprensning af jordforureninger er begrænset til forureninger fra villatanke og forureninger, som stammer fra erhvervsmæssige aktiviteter. 

Muligheden for at meddele påbud om undersøgelse og oprensning af forureninger, som stammer fra erhvervsmæssige aktiviteter, er desuden begrænset af, hvornår forureningen er sket:

 • Hvis en del af forureningen er sket efter den 1. januar 1992, kan kommunen kræve en undersøgelse af forureningens udstrækning, årsag og virkning (jf. Jordforureningslovens § 40). 
 • Hvis kommunen kan dokumentere, at en forurening i overvejende grad er sket i perioden efter 1974, kan kommunen kræve oprensning (jf. Miljøbeskyttelsesloven). Dette kræver dog, at kommunen kan dokumentere, at forureningen er sket som følge af ansvarspådragende handlinger. 

Ikke muligt at få økonomisk hjælp fra kommunen

Forbruget af offentlige midler til at undersøge og oprense administreres udelukkende af Region Nordjylland. 

I kommunen har vi således ikke mulighed for at afsætte midler til f.eks. at hjælpe personer, som uden skyld er blevet pådraget en forurening f.eks. i forbindelse med en ejendomshandel. 

Værditabsordning i Region Nordjylland

Har du købt en bolig, som efterfølgende har vist sig at være forurenet, kan du i nogle tilfælde være omfattet af værditabsordningen. 

Ordningen administreres af Region Nordjylland.

Ved bygge- og anlægsprojekter gælder der en række særlige regler i forhold til jordforurening.

50 cm. ren jord ved boligbyggeri

Du har som ejer af en grund pligt til at sikre dig, at de øverste 50 cm. jord er uforurenet eller overdækket af en varig fast belægning, hvis der på grunden etableres:

 • bolig
 • børneinstitution
 • offentlig legeplads
 • kolonihave
 • sommerhus

Eksisterende en- eller tofamiliehuse er undtaget fra reglen, med mindre der er tale om etablering af ny selvstændig bolig. Det vil sige, at etablering af carporte, drivhuse, udestuer, tilbygninger og lignende ved en eksisterende bolig er undtaget. 

Fund af forurening ved byggeri

Hvis der under byggeprojektet findes forurening på grunden, som ikke allerede er kortlagt af regionen, skal du standse arbejdet og orientere kommunen (jf. Jordforureningslovens § 71). 

Herefter vil vi i kommunen tage stilling til, om der skal stilles krav om undersøgelse og oprensning af forureneren. Vi orienterer desuden regionen og Arbejdstilsynet. 

Arbejdet må genoptages 4 uger efter, eller når Region Nordjylland har taget stilling til, om der skal opstilles nye vilkår. 

Byggeri på grund med kendt forurening

Hvis du bygger på en grund med kortlagt forurening, skal du tage en række hensyn.

Hvis du som en del af byggeprojektet ønsker at genindbygge forurenet jord eller oplagret jord i midlertidige depoter på stedet, skal du søge om tilladelse (jf. Miljøbeskyttelseslovens § 19 og 33). Ansøgningen skal sendes til kommunen. 

Hvis dit byggeprojekt medfører ændret arealanvendelse, skal du nogle gange søge om tilladelse (jf. Jordforureningslovens § 8). Det er dog kun tilfældet, hvis grunden:

 • benyttes til følsom anvendelse (bolig, børnehave og lignende)
 • er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser 
 • er beliggende i et indvindingsopland til et almennyttigt vandforsyningsanlæg