Beskyttet natur og beskyttelseslinjer

Hvis du eller din virksomhed ønsker at lave ændringer i naturen, kræver det en dispensation.

Når du har søgt

Når du har søgt, skal du være opmærksom på, at en tilladelse eller dispensation:

 • først må benyttes 4 uger efter modtagelsen, da det i denne periode er muligt at klage over afgørelsen
 • skal benyttes inden for 3 år
 • kan være betinget af vilkår, der tinglyses på ejendommen for din eller din virksomheds regning

Beskyttede naturtyper

Ønsker du at lave ændringer i områder, hvor der er beskyttet natur, skal du søge om dispensation. 

Beskyttede naturtyper er:

 • Søer
 • Vandløb
 • Moser
 • Ferske enge
 • Strandenge 
 • Heder
 • Overdrev

Se i øvrigt Miljøstyrelsens hjemmeside

Særligt for søer

Ønsker du eller din virksomhed at oprense, genskabe eller etablere en sø, skal du søge om tilladelse hertil - og ikke om tilladelse til at lave ændringer i naturområder. 

Får du dispensation til at oprense, genskabe eller etablere en sø, vil din dispensation ofte indeholde en række standardvilkår til anlægget, anvendelsen og beplantningen

Se standardvilkår for anlæg af søer (PDF)

Godt at vide

Alle vandløb, der er udpeget til § 3-vandløb, er beskyttede. For disse vandløb må der ikke foretages ændringer i tilstanden udover den sædvanlige vedligeholdelse uden dispensation.

Du må ikke lave følgende ændringer uden tilladelse:

 • Rørlægning - der skal søges uanset bredden
 • Uddybninger
 • Afgravning af brinker
 • Opstemning og etablering af stryg og styrt
 • Reguleringer - herunder udretning af sving, forlængelser og etablering af dobbelt profil

Hvordan er vandløbene udpeget?

De beskyttede vandløb blev udpeget af amterne i 1983 efter reglerne i den daværende Naturfredningslov og blev efterfølgende godkendt af Miljøministeriet. 

Da Naturbeskyttelsesloven i 1992 afløste Naturfredningsloven, blev beskyttelsen for vandløbet ført videre i § 3.

Er du interesseret i at vide, hvilke vandløb, der er udpeget, kan du kontakt Teknik og Miljø på telefonnummer 9966 7000.

Inden for en afstand af 300 meter fra kysten, må du eller din virksomhed ikke foretage ændringer af tilstanden uden at få tilladelse.

Du må ikke lave følgende ændringer uden tilladelse:

 • Placere ny bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master og lignende)
 • Ombygge eksisterende bebyggelse
 • Ændre i terrænet (f.eks. grave sand på stranden eller tilføre jord)
 • Opsætte hegn (bortset fra sædvanlig hegn i forbindelse med afgrænsning)
 • Fastlægge nye skel
 • Plante

Det er Kystdirektoratet, der administrerer strandbeskyttelseslinjen.

Læs mere om strandbeskyttelse hos Kystdirektoratet

Inden for en afstand af 150 meter fra søer over 3 ha og større åer, må du eller din virksomhed ikke lave ændringer, uden at få tilladelse.

Du må ikke lave følgende ændringer uden tilladelse:

 • Placere ny bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master og lignende)
 • Ændre i terrænet
 • Opsætte læhegn
 • Foretage beplantninger – herunder juletræer

Du eller din virksomhed må dog godt plante flerårige energiafgrøder, hvis arealet ligger mere end 300 meter fra Natura 2000-områder. 

Se de omkringliggende Natura 2000-områder

Læs mere om Natura 2000

Inden for en afstand af 300 meter fra skove større end 20 ha samt offentligt ejede skove, må du eller din virksomhed ikke lave ændringer uden tilladelse.

Det betyder, at du i disse områder ikke må placere bebyggelse eller opstille campingvogne og lignende uden tilladelse.

Inden for en afstand af 300 meter fra kirker, der er omfattet af kirkebyggelinjer, må der ikke laves ændringer uden tilladelse.

Uden tilladelse, må du eller din virksomhed ikke placere bygninger, vindmøller, master og lignende, der er højere end 8,5 meter.

Hvilke kirker er omfattet af kirkebyggelinjer?

Kirker, der er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, er ikke omfattet af kirkebyggelinjer.

I Vesthimmerland er Løgstør Kirke og Aars Kirke derfor ikke omfattet af kirkebyggelinjer.

Alle andre kirker i Vesthimmerland er omfattet af linjerne. 

Inden for en afstand af 100 meter fra beskyttede fortidsminder, må du eller din virksomhed ikke lave ændringer uden tilladelse. 

Du må ikke lave følgende ændringer uden tilladelse:

 • Placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master og lignende)
 • Foretage beplantninger - herunder juletræer og energipile
 • Foretage ændringer i terrænet

Reglerne gælder også ved midlertidige terrænændringer i forbindelse med eksempelvis nedgravning af kabler og ledninger.