Miljøtilsyn

I kommunen fører vi tilsyn med miljøforholdene hos alle virksomheder og landbrug i Vesthimmerland. Som virksomhed skal I betale for tilsynet.

Brugerbetaling

Som virksomhed skal I betale for miljøtilsynet. Brugerbetalingen beregnes ud fra, hvor lang tid kommunen bruger på tilsynet. 

I timeforbruget indgår blandt andet tid anvendt til:

 • forberedelser inden tilsynet
 • tilsynet
 • opfølgning på tilsynet
 • rapportskrivning

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen.

Såfremt vi har brug for udefrakommende tjenesteydelser (f.eks. analyser eller målinger), skal I som virksomhed betale 57,79 % af regningsbeløbet (ekskl. moms). 

Kontakt

Teknik og Miljø
Telefon: 9966 7000
Mail: teknikmiljoe@vesthimmerland.dk

Godt at vide

Nogle aktiviteter i forbindelse med et tilsyn, er ikke omfattet af brugerbetaling.

Følgende aktiviteter er ikke omfattet af brugerbetaling:

 • Aktiviteter efter andre dele af Miljøbeskyttelsesloven eller andre love
 • Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse, nedgravning af stoffer, produkter og materialer - herunder olie og kemikalier
 • Behandling af sager om olietanke (med undtagelse af håndhævelse)
 • Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis
 • Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes i eksempelvis jeres virksomhed
 • Dialog om ikke-regulerbare emner f.eks. frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT. Undtaget er, hvis dialogen er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet
 • Kørsel
 • Selvhjælpshandlinger
 • Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn
 • Foreninger og lignende som i overvejende grad anvendes til ikke-erhvervsmæssige fritids- og idrætsaktiviteter
 • Første tilsyn på baggrund af berettigede naboklager
 • Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven
 • Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden
 • Tilsyn på jordvarmeanlæg

Som udgangspunkt fører vi tilsyn med alle typer af virksomheder og landbrug.

Vi har dog koncentreret indsatsen omkring følgende virksomhedstyper:

 • Godkendelsespligtige virksomheder
 • Husdyrbrug, der har miljøtilladelse eller -godkendelse
 • Brugerbetalingsvirksomheder
 • Smedeværksteder
 • Autoværksteder
 • Renserier
 • Mellemstore fyringsanlæg
 • Ejendomme med erhvervsmæssige dyrehold (større end 3 dyreenheder)

Som udgangspunkt er det kommunen, der fører tilsynet - nogle større virksomheder vil dog få miljøtilsyn fra Miljøstyrelsen. 

Når der er ført tilsyn, indberettes det til Miljøstyrelsen.

Ved et miljøtilsyn vurderer vi bl.a. jeres virksomheds:

 • miljøcertificering eller miljømålsætninger
 • efterlevelse af regler i love, bekendtgørelser, vejledninger og regulativer
 • håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt risiko for spild
 • emissioner til luft, jord og vandmiljø 
 • egenkontrol/driftsjournal, indberetning af produceret og bortskaffet affald
 • godkendelser - og ser om de skal revideres

Det betyder, at vi bl.a. tjekker:

 • jeres virksomheds dokumentation for miljøcertificering og dokumentation for miljøforbedringer
 • relevante produktionsforhold, maskiner og materialer
 • risikoen for udledning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til luften, luftforurening med stoffer, støv og lugt, luftafkast samt renseforanstaltninger i forbindelse med udsugning
 • risikoen for udledning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til kloak eller vandmiljøet, spildevand, oliebenzinudskillere, tilslutningstilladelse
 • risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand ved håndtering af kemikalier og affald, tanke, herunder olietanke
 • risikoen for uheld
 • gener for omkringboende i form af støj, lugt, støv, lys, vibrationer m.v.