Natura 2000-områder

Ejer du eller din virksomhed jord inden for et Natura 2000-område, skal du anmelde en række aktiviteter (jf. Naturbeskyttelseslovens § 19b).

Når du har meldt aktiviteterne,  skal du sende skemaet til kommunen via post eller mail:

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

Mail: natur@vesthimmerland.dk

Tilskud til naturpleje

Som lodsejer i et Natura 2000-område, kan du søge om tilskud til naturpleje hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Tilskuddet kan blandt andet bruges til:

 • kreaturhegn
 • vanding
 • fangefold
 • rydning

Aktiviteter, du skal melde:

 • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder
 • Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov
 • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3
 • Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3
 • Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder
 • Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter
 • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter
 • Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3
 • Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet
 • Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning
 • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje
 • Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj)