Søg om landzonetilladelse - for virksomheder

Skal din virksomhed opføre et nyt byggeri, udstykke en ny ejendom, eller ændre brugen af et areal eller en bygning på landet? Så kræver det ofte, at I får en landzonetilladelse inden I går i gang.

Inden I søger

Inden I sender en ansøgning, anbefaler vi, at I booker en forhåndsdialog med en vores af byggesagsbehandlere. Mødet er telefonisk, varer cirka 30 minutter og er gratis.

Book et møde med en byggesagsbehandler

Vi anbefaler, at I booker mødet i god tid - på den måde sikrer vi, at I får mest muligt ud af mødet.

Når I booker mødet, skal I oplyse:

 • hvilken type byggeri, der er tale om
 • hvilken adresse, der er tale om
 • hvilket tidspunkt på dagen, der passer jer bedst indenfor vores åbningstider (se nederst på siden)

I kan desuden med fordel vedhæfte tegninger af projektet.

Når I er klar til at søge

Godt at vide

Følgende byggerier eller ændringer kan f.eks. kræve en byggetilladelse:

 • Landbrugsbyggeri uden tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer
 • Solcelleanlæg og husstandsvindmøller, der skal producere strøm til jeres erhverv
 • Ændret anvendelse af eksisterende landbrugsjord, erhvervs- og/eller landbrugsbygninger

Som hovedregel er det primært byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv, der må opføres uden landzonetilladelse.

Derudover gælder der også en række undtagelser for landbrug og erhverv.

Byggerier og ændringer i landbrug, der ikke kræver tilladelse:

 • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift (som landbrugs- eller skovbrugsejendom) eller for udøvelse af fiskerierhvervet og opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer.
 • Ibrugtagen af bebyggelse eller arealer til landbrug eller skovbrug eller til brug for udøvelse af fiskerierhvervet.
 • Udstykning til samdrift med en bestående landbrugsejendom (jf. Landbrugslovens § 6, st. 1, nr. 5 og 6). 
 • Udstykning af en skovejendom (jf. Landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 5 og 6)
 • Udstykning, der foretages på grundlag af en erhvervelse efter lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jf. Jordfordelingsloven) til et regionalt jordkøbsnævns formål.

Byggerier og ændringer i erhverv, der ikke kræver tilladelse:

 • Opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. 
 • Byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. 
 • Byggeri, der i bygningsreglementet er fritaget for krav om byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv-modtagelse. 
 • Indvinding af råstoffer i jorden.

Øvrige byggerier og ændringer, der ikke kræver tilladelse:

 • Udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i det omfang dette er påbudt i en afgørelse efter (jf. §§ 19 d-19 f eller bestemt i en fredning efter lov om naturbeskyttelse eller udtrykkeligt er tilladt i en lokalplan, der er tilvejebragt efter reglerne i planloven).

Når I får en landzonetilladelse, vil der i nogle tilfælde fremgå en udnyttelsesfrist på 3 år af afgørelsen.

Er det tilfældet, har I 3 år til at udnytte jeres tilladelse, inden den bortfalder.

Det kan være komplekst at søge om byggetilladelse. Det skyldes, at en ansøgning kræver, at I fremsender teknisk dokumentation for byggeriet, før projektet kan færdigmeldes.

Med de store krav, der stilles til ansøgningen, anbefaler vi, at I tager kontakt til en professionel rådgiver.

En professionel rådgiver kan være en:

 • Arkitekt
 • Ingeniørvirksomhed
 • Bygherrerådgiver
 • Entreprenør
 • Fagperson indenfor byggeri.

Vær opmærksom på, at det ikke er noget krav, at I har en rådgiver, og I må gerne søge på egen hånd.

Hvis jeres byggeri eller ændring kræver en landzonetilladelse, skal I forvente, at det kan tage lang tid, før I har en tilladelse.

Anden lovgivning

Der kan være andre lovgivninger, som har betydning for behandlingstiden af sagen.

Det kan være tilfældet, hvis byggeriet skal opføres tæt på en sø, å, kirke eller gravhøj.

Nabohøringer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage en naboorientering, hvor der er en høringsfrist for bemærkninger på 14 dage, inden der kan træffes en afgørelse. 

Herefter skal tilladelsen annonceres på vores hjemmeside, hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Når den udløber, vil I modtage et brev fra os, der fortæller, om der er sket indsigelser eller ej.

Hvis der ikke er nogle indsigelser, kan I benytte landzonetilladelsen, og I vil efterfølgende få meddelt en byggetilladelse.

Når I søger om byggetilladelse, opkræver vi i nogle tilfælde et gebyr for den tid, vi har brugt på byggesagen.  Bygherren har derfor indflydelse på, hvor stort gebyret bliver. Hvis jeres ansøgning er grundig, og I har vedlagt relevant dokumentation, kræver det nemlig mindre tid for os at behandle sagen.

Byggesager, hvor der opkræves gebyr:

Vi opkræver bl.a. gebyr for:

 • tilladelser og afslag – herunder lovliggørelsessager
 • dispensationer fra bygningsreglementer
 • påbud i forbindelse med lovliggørelser.

Byggesager, hvor der ikke opkræves gebyr:

Vi opkræver bl.a. ikke gebyr for:

 • annullerede og henlagte sager (før afgørelsen)
 • sagsbehandling efter anden lovgivning – f.eks. dispensationer fra lokalplaner og generel vejledning.

Timepriser for sagsbehandling i 2022

Timepris uanset sagstype: 604 kr.

Forhåndsdialog på max 1 time: 0 kr.

Forhåndsdialog på over 1 time: 604 kr. 

Hvordan opkræves gebyret?

Gebyret opkræves i 2 rater:

 1. rate opkræves, når byggetilladelsen, den midlertidige byggetilladelse, dispensationen eller afslaget er udstedt.
 2. rate opkræves, når byggearbejdet kan sættes lovligt i gang, og byggesagen afsluttes.

Vi sender som udgangspunkt fakturaen til ejeren af bygningen. Skal vi sende fakturaen til en anden, skal det fremgå af jeres ansøgning.

Kontakt vores byggesagsbehandlere

Kontakt

Team Byg
Frederik IX’s Plads 1
9640 Farsø
Tlf.: 99668227
Mail: byggesag@vesthimmerland.dk

Telefontid

Mandag: lukket
Tirsdag: 12.30 – 15.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 12.30 – 17.00
Fredag: lukket