Dambrug

Dit dambrug skal som udgangspunkt have en miljøgodkendelse. Derudover skal du årligt føre kontrol med dit dambrug - i kommunen vil vi dog også føre tilsyn og lave vurderinger.

Alle dambrug skal som udgangspunkt miljøgodkendelse (jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33 og 39).

Det gælder dog ikke:

 • anlæg med fuld recirkulering 
 • anlæg uden udløb til vandløb, søer eller have

Egenkontrol af vandløb

Mellem april og oktober skal du årligt lade et godkendt laboratorium udtage og analysere prøver af dit dambrugs ind- og udløbsvand (Dambrugsbekendtgørelsens § 14). 

Der skal normalt udtages 2 prøvesæt - dog er nogle dambrug pålagt et skærpet krav om egenkontrol, og skal derfor udtage 6 eller flere prøvesæt. 

Du skal føre driftsjournal

Egenkontrollen består desuden i, at du skal føre driftsjournal.

Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om bl.a.:

 • målet på vandforbruget ved den årlige analyse
 • fiskebestanden og foderforbruget på dagen for den årlige analyse
 • forbrug af medicin og hjælpestoffer
 • køb og salg af fisk 
 • indkøb af foder
 • tidspunkt for oprensning af kanalaler, damme, slamdepoter og slamudtømninger fra bundfældningsanlæg

Læs alle kravene i Dambrugsbekendtgørelsens bilag 5

Du skal hvert år sende dambrugets årsindberetning til os i kommunen - senest den 1. februar. 

Bedømmelse af vandkvaliteten

Mindst 1 gang om året i marts og april, foretager vi prøver af vandløbene (både opstrøms og nedstrøms) ved dambrugene.

Resultaterne af prøverne skal bl.a. bruges til at vurdere, om dit dambrug påvirker vandløbene og om vandløbets målsætninger er opfyldt. 

Miljømæssig vurdering

Vi udarbejder årligt en miljømæssig vurdering af dambrugsdriften på baggrund af:

 • dambrugets indberetning
 • dambrugsdatabasen
 • resultater af DVFI prøver
 • Fødevarestyrelsens database over receptpligtige lægemidler anvendt i danske husdyrbesætninger (Vetstat)

Du vil efterfølgende få tilsendt den miljømæssige vurdering. 

Miljøtilsyn

Vi fører årligt (1-2 gange) tilsyn med alle dambrug i Vesthimmerland. Du vil normalt blive varslet inden tilsynet.

Efter tilsynet vil vi udarbejde en tilsynsrapport, som opsummerer dambrugets miljøforhold. Denne rapport vil du få tilsendt. 

VVM-redegørelse

Alle dambrug er omfattet af VVM-reglerne. 

Har du et ferskvandsdambrug, skal det vurderes, om opførelsen eller ændringen af dambruget kan få væsentlig indvirkning på miljøet - såfremt det er tilfældet, skal der laves en VVM-redegørelse. 

En VVM-redegørelse indeholder en detaljeret beskrivelse og vurdering af dit dambrugs virkning på miljøet.