Domsmænd og nævninge

Ansøgningsfristen for at søge optagelse på Vesthimmerlands Kommunes grundliste for perioden 2024-2027 var tirsdag den 28. februar 2023. Næste ansøgningsrunder starter ved udgangen af 2025 og starten af 2026.

Domsmænd og nævninge kaldes under ét for lægdommere, og består af almindelige borgere, der i nogle straffesager skal være med til at afgøre, om en tiltalt skal erklæres skyldig eller uskyldig. Det er også lægdommere, som er med til at bestemme udmåling af straf. Det hele sker altid sammen med juridisk uddannede dommere, og du modtager grundig vejledning og indføring i din rolle.

Hvad indebærer opgaven?

Hvis du bliver udtaget som domsmand eller nævning, skal du forvente at blive indkaldt i retten tre til fire gange om året.

Domsmænd og nævninge bliver valgt for perioden den 1. januar 2024 til og med den 31. december 2027.

Hvervet som domsmand og nævning er et borgerligt ombud. Dette betyder, at du som udgangspunkt ikke kan frasige dig at møde op, hvis du bliver udtaget. Derfor har du bl.a. også krav på at få fri fra dit arbejde eller din uddannelse, når du skal være lægdommer, ligesom din arbejdsgiver ikke må pålægge dig at bruge feriedage.

Kun under særlige omstændigheder kan du søge om at blive fritaget for at være domsmand eller nævning efter du er udtaget. Dette kan du læse mere om på Domstolsstyrelsens informationsside for lægdommere.

Du modtager 1.100 kroner om dagen og 120 kroner for hver nat, hvor du er borte fra hjemmet. Derudover får du også dækket udgifter til transport, hvis du bor mere end tre kilometer væk fra retten.

Hvem kan blive nævninge eller domsmænd?

Reglerne for hvem der kan blive domsmænd eller nævninge findes i Retsplejeloven.

For at blive udvalgt som domsmand eller nævning skal du optages på din bopælskommunes grundliste.

For at blive optaget på Vesthimmerlands Kommunes grundliste er der følgende krav:

Du skal:

  • være ustraffet,
  • være dansk statsborger,
  • være fyldt 18 år senest den 31. december 2023,
  • have fast bopæl i Vesthimmerlands Kommune, og
  • have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog.

Derudover må du ikke:

  • fylde 80 år inden den 31. december 2027 (altså være født i 1948 eller senere),
  • af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at varetage opgaven,
  • være minister, advokat, advokatfuldmægtig eller ansat ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, kriminalforsorgen og lignende,
  • være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne, eller
  • være sognefogede/præst i anerkendte trossamfund, herunder i folkekirken.

Sammensætning af grundlisten

Der er ingen garanti for at blive udtaget til grundlisten, også selvom du opfylder kravene.

Optagelse på grundlisten afhænger blandt andet af hvor mange, der ansøger om optagelse. Grundlisten skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

I forbindelse med grundlisten for 2024 - 2027 skulle 121 borgere udvælges i Vesthimmerlands Kommune.

Hvordan bliver jeg udtaget som domsmand eller nævning?

Domsmænd og nævninge udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de borgere, som som er optaget på de kommunale grundlister.

Du er derfor ikke garanteret at blive domsmand eller nævning ved at blive optaget på grundlisten.

Hvad er forskellen på domsmænd og nævninge?

Domsmænd dømmer i samråd med dommere. Er du nævning, dømmer du sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, der straffes med fire års fængsel eller mere.

Læs mere og find svar på Domstolsstyrelsens hjemmeside

Domstolsstyrelsen har udarbejdet en informationsside, hvor du kan læse mere samt finde svar på en lang række spørgsmål. Du finder siden her.

Derudover har Domstolsstyrelsen udarbejdet et online og interaktivt spil, hvor du er indkaldt som domsmand i en straffesag i byretten. Spillet viser på en lærerig måde, hvad det vil sige at være domsmand. Du kan finde spillet her.

Kontakt

Jesper Zinck Zimmer
Direktionskonsulent
Byrådssekretariat