Fritidsrådet

Fritidsrådet er et råd under Kultur- og Fritidsudvalget. Rådet varetager opgaver i forhold til foreningsliv og aftenskoler.

Hvilke arbejdsopgaver sidder rådet med?

Fritidsrådet støtter op om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Det sker gennem rådgivningsarbejde og deltagelse i politisk arbejde. 

Fritidsrådet arbejder blandt andet med:

 • Fordeling af lokaler til foreningslivet
 • Uddeling af støttemidler
 • Uddeling af midler fra kommunens udviklingspulje
 • Uddeling af Fritidsprisen
 • Opfølgning og tilpasning af retningslinjerne for tilskud

Mødekalender 2024

 • 6. februar
 • 18. april
 • 6. juni
 • 15. august
 • 5. september
 • 21. november

Fritidsrådets medlemmer 2022 - 2025

Poul Erik Pedersen
Formand
Medlem fra foreninger, ungdoms- og fritidsklubber
Sune Sørensen
Medlem fra foreninger, ungdoms- og fritidsklubber
Christian Dalgaard
Medlem fra foreninger, ungdoms- og fritidsklubber
Henrik Sloth
Medlem fra foreninger, ungdoms- og fritidsklubber
Julie Hansen
Medlem fra foreninger, ungdoms- og fritidsklubber
Kim Trier Larsen
Medlem fra foreninger, ungdoms- og fritidsklubber
A. Aage Mortensen
Medlem fra oplysningsforbund og aftenskoler
Søren Vestergaard Sørensen
Medlem fra oplysningsforbund og aftenskoler
Eva Harbo Andersen
Næstformand
Medlem fra de uniformerede korps
Telefon:51225752
Gitte Rieks Jakobsen
Medlem fra de uniformerede korps
Inga Vad Nielsen
Medlem fra handicapidrætsforeninger
Per Nyborg
Medlem fra Byrådet
Jakob Vium Dyrman
Medlem fra Byrådet

Godt at vide

Lovgrundlag

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) nedsætter Byrådet i Vesthimmerlands Kommune et fritidsråd.

Kompetence

§1

Fritidsrådet er et underudvalg under Kultur- og Fritidsudvalget og har til opgave at udføre de opgaver, som der er tillagt rådet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer som fastsættes af Byrådet.

Sammensætning

§2

Fritidsrådet består af 13 medlemmer.

Stk. 2. 2 medlemmer vælges af Byrådet blandt dens medlemmer.

Stk. 3. 6 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra foreninger, fritids- og ungdomsklubber m.v.

Stk. 4. 2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra folkeoplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.

Stk. 5. 2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de uniformerede korps.

Stk. 6. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer.

Stk. 7. For hvert medlem af fritidsrådet udpeges 2 personlige stedfortrædere i prioriteret rækkefølge.

Tilforordnede 

§3

En repræsentant fra afdelingen for Kultur, Plan og Fritid deltager i fritidsrådets møder.

Stk. 2. Fritidsrådet kan invitere andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.

Stk. 3. Afdelingen for Kultur, Plan og Fritid er sekretariat for fritidsrådet, og stiller sekretær til rådighed for rådet.

Stedfortrædere 

§4

Hvis et medlem af fritidsrådet udtræder i løbet af perioden eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, indtræder den personlige stedfortræder.

Stk. 2. Hvis et medlem får forfald, skal det enkelte medlem selv indkalde sin personlige suppleant til midlertidigt sæde i rådet.

Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af fritidsrådet ingen personlig stedfortræder, foretages der suppleringsvalg for resten af perioden.

Mødevirksomhed 

§5

Fritidsrådet vælger sin formand og næstformand på sit første møde og fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen må være i overensstemmelse med de rammer, der følger loven, og de beslutninger Byrådet har truffet.

§6 

Fritidsrådets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Fritidsrådet holder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst en gang hvert kvartal.

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne. Der udarbejdes en mødeplan for et år af gangen.

Stk. 4. Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 5 hverdage inden mødet en dagsorden med evt. bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meldes formanden seneste 8 hverdage før mødet afholdes.

Skt. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol, som underskrives af mødets deltagere.

Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

§7

Fritidsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Administration

§8

Udgifterne ved fritidsrådets virksomhed afholdes af kommunen

Årsberetning

§9

Fritidsrådet aflægger hvert år en skriftlig beretning for rådets virksomhed i forbindelse med den kommunale regnskabsaflæggelse.

Funktionsperiode

§10

Fritidsrådets første funktionsperiode begynder 1. januar 2014 og følger herefter Byrådets valgperiode på 4 år.

Valg

§11

Valget foregår på et valgmøde, hvor der indbydes repræsentanter fra hver af de organisationer, som inden for det seneste kalenderår forud for valget har fået tilskud og eller fået stillet lokaler til rådighed. Kun disse repræsentanter kan foreslå kandidater til fritidsrådet.

Valget foregår i 4 valggrupper: Foreninger, fritids- og ungdomsklubber m.v., folkeoplysningsforbundene, de uniformerede korps og handicaporganisationerne.

Der kan afgives en stemme fra hver stemmeberettiget forening.

Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og suppleanter, anses de pågældende som valgt.

Opnås der ikke enighed om valget vælger Byrådet medlemmer og stedfortrædere på grundlag af de, på mødet, fremkomne indstillinger fra de pågældende valggrupper.

§12

Vedtægten træder i kraft pr. 1. januar 2014

§ 1
Fritidsrådet vælger selv sin formand og næstformand ved flertalsvalg og fastsætter selv sin forretningsorden

§ 2 Stedfortrædere
Udtræder et medlem i løbet af valgperioden eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, indtræder den personlige stedfortræder.

Hvis et medlem får forfald, skal vedkommende selv indkalde sin personlige stedfortræder til midlertidigt sæde i rådet.

§ 3 Mødevirksomhed
Fritidsrådet holder møder, så ofte formanden eller 3 af rådets medlemmer finder det nødvendigt. Der skal dog mindst afholdes et møde pr. kvartal.

Fritidsrådets formand fastsætter tid og sted for møderne og beslutter om møderne afholdes fysisk eller virtuelt. Der kan ikke deltages virtuelt hvis mødet afholdes fysisk. Der udarbejdes en mødeplan for 1 år ad gangen.

Fritidsrådets møder afvikles for lukkede døre. Rådet kan dog indbyde gæster i forbindelse med behandling af spørgsmål, der kan være af særlig interesse for gæsterne, eller som kan være til hjælp til rådet i behandlingen af et konkret spørgsmål. Indbudte personer kan ikke overvære udvalgets forhandlinger og beslutninger.

Formanden fastsætter dagsordenen for møderne, og udsender senest 5 hverdage inden mødet dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 2 uger før mødet afholdes.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Fritidsrådet kan nedsætte mindre arbejdsgrupper.

§ 4 Beslutninger
Formanden leder møderne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol, som underskrives af mødets deltagere. Ethvert medlem kan forlange at få sin afvigende holdning kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de af rådet trufne beslutninger.

Fritidsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er personligt tilstede under disse.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Fritidsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han/hun er udelukket fra at deltage i Fritidsrådets behandling og afstemning af sagen. Såfremt Fritidsrådet træffer beslutning om, at den pågældende ikke kan deltage i behandling og afstemning, skal denne forlade lokalet. Den pågældende skal ikke forlade lokalet i forbindelse med Fritidsrådets behandling og afstemning om vedkommendes interesse i sagen.

Et medlem skal underrette Fritidsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Der henvises i øvrigt til forvaltningslovens § 3.

Formanden og næstformanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke give anledning til tvivl, i henhold til gældende regelsæt. Fritidsrådet orienteres efterfølgende via mail.

§ 5 Tavshedspligt
Fritidsrådets møder og forhandlinger er omfattet af tavshedspligt.

Et medlem må referere en sags faktiske omstændigheder og egne holdninger/udtalelser, men ikke referere andre medlemmers holdninger og udtalelser.

Som medlem af rådet, kan du indberette kørsel.

Indberet kørsel

Medlemmerne af Fritidsrådet har samme valgperiode som Byrådet.

Ændringer i medlemmerne

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Vil du have en sag behandlet i Fritidsrådet?

Hvis du ønsker en sag behandlet i Fritidsrådet, skal den sendes til Fritidskonsulenten i Kultur og Fritid senest 3 uger før mødet afholdes.

Kontakt

Thomas Hvarre Primdahl
Fritidskonsulent
Kultur og Fritid