Huslejenævn og Beboerklagenævn

Huslejenævnet og Beboerklagernævnet tager sig af tvister mellem lejer og udlejer i henholdsvis private udlejningssager og almennyttige boligsager.

Sådan klager du til Huslejenævnet

Hvis du ønsker at klage til Huslejenævnet, skal du - sammen med klagen og en underskrevet lejekontrakt - fremsende nødvendig dokumentation til behandling af sagen så som:

 • breve
 • varmepgørelse
 • indflytningsrapport
 • fraflytningsrapport

Du skal fremsende klagen via selvbetjeningslinket øverst på siden.

Hvor får du råd og vejledning?

Huslejenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning.

Huslejenævnets sekretariat kan udelukkende vejlede dig om, hvordan du indbringer en sag for nævnet.

Som lejer kan du få råd og vejledning omkring Leje- og Boligreguleringslovens bestemmelser ved henvendelse til en advokat, en lejerorganisation, en retshjælpsordning eller en privat rådgivningsvirksomhed.

Om Huslejenævnet

 • Formand: Tina Kjær-Kristensen
 • Lejerrepræsentant: Camilla Hedemann (LLO)
 • Udlejerrepræsentant: Lotte Mølskov Rønfeldt (Danske udlejere)
 • Socialkyndig: Lili Vestergaard

Gebyr for sagsbehandling

Det koster et gebyr på 357 kr. (2024) for hver sag, du ønsker at få behandlet af Huslejenævnet. 

Beløbet skal indsættes på kontoen (reg. nr.: 2214, konto nr.: 042 052 8000), når du fremsender sagen til Huslejenævnet. 

Gebyret refunderes ikke uanset udfaldet af sagen. 

Hvis lejer får fuld hold

Hvis lejer får fuld hold i sagen af Huslejenævnet, skal udlejer betale et gebyr på 6.827 kr. (2024)

Du har som udlejer af et lejemål mulighed for at få lejen forhåndsgodkendt af Huslejenævnet, så er du som udlejer sikker på, at lejen er i overensstemmelse med lejeloven. Du undgår derved, at lejer efterfølgende vil kunne rette krav som følge af en for høj husleje.

Ved indbringelse af en sag om forhåndsgodkendelse af lejen for Huslejenævnet betales et gebyr på 596 kr. (2024). Anmodningen skal ske skriftligt, og der skal sammen med anmodningen fremsendes den nødvendige dokumentation.

Når Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet modtager en klage, vil nævnet som det første sende sagens akter til modparten, hvorefter denne får en frist på 2 uger til at udtale sig. Svarer modparten ikke, vil den anden parts udlægning af sagen blive lagt til grund for afgørelsen.

Under sagen har Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet mulighed for at indkalde parterne til møde i nævnet eller foretage en besigtigelse af lejemålet, hvor nævnet finder dette nødvendigt i forhold til at træffe en afgørelse i sagen.

Når Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet vurdere, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer nævnet en afgørelse i sagen senest 4 uger efter modtagelsen af de sidste svar eller besigtigelsen af lejemålet.

Når Huslejeenævnet eller Beboerklagenævnet har truffet en afgørelse i sagen, vil den blive fremsendt til begge parter i sagen.

Er en af parterne eller begge parter uenige i afgørelsen, kan hver af parterne indbringe sagen for Boligretten inden for 4 uger efter denne er meddelt parterne.

Indbringes sagen ikke for Boligretten inden fristens udløb, vil domstolene som hovedregel ikke efterfølgende realitetsbehandle afgørelsen, hvilket betyder Huslejenævnet eller Beboerklagenævnets afgørelse er endelig.

 • De sager hvor Husklagenævnet kan træffe afgørelse i, er følgende:
  Lejens størrelse, herunder regulering af lejen samt vand- og varmeregnskaber
 • Udlejers og lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse under lejeforholdet
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, herunder tvister om istandsættelsesbeløbene
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
 • Udlejers varsling af arbejde i det lejede
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
 • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen og tilsidesættelse af god skik og orden efter lejelovens §§ 79 a-79 c (Husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer)
 • Tvister om mangler i lejemålet ved lejeforholdets begyndelse.
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler
 • Tvister om fremleje, bytte og retten til at fortsætte lejeaftaler
 • Udlejers ret til adgang til det lejede
 • Tvister om forholdsmæssig afslag i lejen grundet mangler i lejemålet

Hvis du ønsker at klage til Huslejenævnet, og ikke kan benytte selvbetjeningen øverst på siden, kan du gøre det pr. post. Du skal sammen med klagen og en underskrevet lejekontrakt fremsende nødvendig dokumentation til behandling af sagen så som:

 • breve
 • varmeopgørelse
 • indflytningsrapport
 • fraflytningsrapport

Du skal fremsende klagen og dokumentationen til følgende adresse:

Huslejenævnet for Vesthimmerlands Kommune
Juridisk kontor
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

Hvis du vil vide mere om Huslejenævnet, kan du læse vores brochure.

Download brochure om Huslejenævnet (PDF)

Spørgsmål til Huslejenævnet skal rettes til:

Tina Kjær-Christensen
Formand for Huslejenævnet
Telefon: 9966 8152

Sådan klager du til Beboerklagenævnet

Hvis du ønsker at klage til Beboerklagenævnet, skal du - sammen med klagen og en underskrevet lejekontrakt - fremsende nødvendig dokumentation til behandling af sagen så som:

 • breve
 • varmeopgørelse
 • indflytningsrapport
 • fraflytningsrapport

Du skal fremsende klagen via selvbetjeningslinket øverst på siden.

Hvor får du råd og vejledning?

Beboerklagenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning.

Beboerklagenævnets sekretariat kan udelukkende vejlede dig om, hvordan du indbringer en sag for nævnet.

Som lejer kan du få råd og vejledning omkring Leje- og Boligreguleringslovens bestemmelser ved henvendelse til en advokat, en lejerorganisation, en retshjælpsordning eller en privat rådgivningsvirksomhed.

Om Beboerklagenævnet

 • Formand: Maria Hjeds
 • Lejerrepræsentant: Camilla Hedemann (LLO)
 • Udlejerrepræsentant: Jørn Jensen (Aars Boligforening)
 • Socialkyndig: Lili Vestergaard

 

Ændringer

Pr. 31. august 2023 indtræder Maria Hjeds som formand i stedet for Philip W. Svendsen.

Gebyr for sagsbehandlingen

Det koster et gebyr på 167 kr. (2024) for hver sag, du ønsker at få behandlet i Beboerklagenævnet. 

Du skal indsætte beløbet på kontoen (reg. nr.: 2214, konto nr.: 042 052 8000), når du fremsender sagen til nævnet.

Gebyret refunderes ikke uanset sagens udfald.

Når Huslejeenævnet eller Beboerklagenævnet har truffet en afgørelse i sagen, vil den blive fremsendt til begge parter i sagen.

Er en af parterne eller begge parter uenige i afgørelsen, kan hver af parterne indbringe sagen for Boligretten inden for 4 uger efter denne er meddelt parterne.

Indbringes sagen ikke for Boligretten inden fristens udløb, vil domstolene som hovedregel ikke efterfølgende realitetsbehandle afgørelsen, hvilket betyder Huslejenævnet eller Beboerklagenævnets afgørelse er endelig.

Når Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet modtager en klage, vil nævnet som det første sende sagens akter til modparten, hvorefter denne får en frist på 2 uger til at udtale sig. Svarer modparten ikke, vil den anden parts udlægning af sagen blive lagt til grund for afgørelsen.

Under sagen har Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet mulighed for at indkalde parterne til møde i nævnet eller foretage en besigtigelse af lejemålet, hvor nævnet finder dette nødvendigt i forhold til at træffe en afgørelse i sagen.

Når Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet vurdere, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer nævnet en afgørelse i sagen senest 4 uger efter modtagelsen af de sidste svar eller besigtigelsen af lejemålet.

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i  følgende sager:

 • Boligens stand ved indflytning
 • Manglende vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • Husordensovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet
 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser

Beboerklagenævnet kan ikke træffe afgørelse i følgende sager:

 • Sager om erhvervslejemål
 • Tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme
 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig
 • Sager om mistet anciennitet.

Tvister omkring forhold hvor hverken Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet har kompetence, kan sagen indbringes for Boligretten.

Hvis du ønsker at klage til Beboerklagenævnet, og ikke kan benytte selvbetjeningen øverst på siden, kan du gøre det pr. post. Du skal sammen med klagen og en underskrevet lejekontrakt fremsende nødvendig dokumentation til behandling af sagen så som:

 • breve
 • varmeopgørelse
 • indflytningsrapport
 • fraflytningsrapport

Du skal fremsende klagen og dokumentationen til følgende adresse:

Beboerklagenævnet for Vesthimmerlands Kommune
Juridisk kontor
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

Hvis du vil vide mere om Beboerklagenævnet, kan du læse vores brochure.

Download brochure om Beboerklagenævnet (PDF)

Har du spørgsmål eller en henvendelse til Beboerklagenævnet, skal den rettes til:

Maria Hjeds
Formand 
Beboerklagenævnet
Telefon: 2447 4982