Regler for opsætning af valgplakater

Læs de gældende regler, hvis du skal sætte valgplakater op i forbindelse med valget.

Opsætning af valgplakater

Reglerne på området indebærer, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at hænge plakater op. Som parti eller kandidat, skal du blot overholde reglerne for ophængning af plakater.

Hvis du ønsker at ophænge valgplakater på private fællesveje på landet, kræver det dog altid tilladelse af vejejeren. 

Er du i tvivl om opsætning eller nedtagning, kan du kontakte os for vejledning og hjælp.

En vejrbestandig plade

Valgplakaten skal være opklistret på en vejrbestandig plade, der ikke må være større end 0,8 m2.

Informationer på en fysisk eller juridisk person

For at du må hænge en valgplakat op, skal valgplakaten være forsynet med:

 • navn
 • adresse
 • mail
 • telefonnummer

Informationerne skal være på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen af plakater.

Hvis der er tale om en juridisk person, skal der suppleres med navn, adresse, mail og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. 

Sådan skal informationerne fremgå

 • Oplysningerne skal være anført på en sådan måde, at de er læselige under hele ophængningsperioden
 • Oplysningerne kan eventuelt fremgå på bagsiden af valgplakaten

Du må hænge valgplakater op ved valg, der afholdes på offentligretligt grundlag. Det gælder blandt andet følgende valg:

 • Folketingsvalg
 • Kommunalvalg
 • Regionalvalg
 • Europa-parlamentsvalg
 • Folkeafstemninger

Du må hænge plakaterne op fra kl. 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen. 

 

Du skal senest tage valgplakaterne ned 8 dage efter valget. Fristen er ved døgnets afslutning.

På offentlige veje

På offentlige veje må du hænge plakater på:

 • vejbelysningsmaster
 • vejtræer
 • hegn
 • elforsyningsmaster
 • indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise plakaten

På private fællesveje 

På private fællesveje i byer og bymæssige områder må du kun hænge valgplakater op på:

 • master til vejbelysning
 • master til elforsyningen

 

Du må ikke hænge valgplakater:

 • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
 • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er sat ned til 60 km/t eller derunder
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekanten eller 0,3 meter fra cykelstikanten målt fra nærmeste kan af valgplakaten 
 • lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra den nederste kant af valgplakaten
 • højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra den øverste kant af valgplakaten
 • på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning - herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lingnede
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretning af forsyningsvirksomhed
 • på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forhindre oversigtsforholdene eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden (jf. Vejlovens § 84 stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4)

På valgdagen må der desuden ikke hænge eller være valgplakater på matrikler, hvor der er et afstemningssted. Har du hængt en valgplakat op et af disse steder, skal du altså fjerne den forud for valgdagen.

Se hvor de forskellige afstemningssteder er

Hvis du ikke overholder reglerne

Hvis en valgplakat er ophængt i strid med reglerne, skal den tages ned inden for 24 timer efter du har fået et påbud om nedtagning fra Vejbestyrelsen. 

Hvis du ikke nedtaget plakaten inden for de 24 timer, kan Vejbestyrelsen nedtage plakaten. 

Vejbestyrelsen kan også nedtage plakaten, hvis:

 • den er i strid med Vejlovens § 103a, stk. 3-5
 • den er i strid med Privatvejslovens § 66 a stk. 3-5
 • den ikke indeholder de fornødne kontaktoplysninger på den person, der har iværksat ophængningen af valgplakterne 

 Hvis en plakat udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan den blive nedtaget straks af Vejbestyrelsen eller politiet. Herefter tager Vejbestyrelsen kontakt til personen, der har iværksat ophængningen. Vedkommende vil blive bedt om at hente den nedtagne valgplakat. Hvis den ikke afhentes senest 6 måneder efter valgdatoen, kan den blive destrueret. 

Udgifter ved nedtagning

Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning og opbevaring af plakater, samt reparation af beskadigede master, træer og lignende skal som udgangspunkt betales af den, der har ophængt plakaten. 

Regler for ophængning af valgplakater på vejarealer findes i:

 • Vejlovens § 84-85
 • Privatvejslovens § 66 a-b

Gå til Økonomi- og Indrigsministeriets side om valgplakater